പുതിയതായി നിർമ്മിക്കുന്ന സ്‌കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ ഫണ്ടിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉത്‌ഘാടനം മുൻ അധ്യാപകൻ കെ ടി മാത്യു കുഴിക്കാട്ടിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചു റെ ഫാ ഷാജി വടക്കേതൊട്ടി നിർവഹിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *