റാണിപുരം ദർശ്ശൻ ക്യാമ്പ് റാണിപുരം പള്ളിയിൽ വച്ച്

29 – 10 – 2016 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9.30 നു ആരംഭിക്കുന്നു വൈകുന്നേരം  5 മണിയോടെ അവസാനിക്കുന്നു.ക്യാമ്പ് നയിക്കുന്നത്  കള്ളാർ  ആശ്രമം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജോർജ്ജ് കുടുന്തയിൽ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 50 രൂപാ കൊടുത്ത് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക